Nabór wniosków o pomoc materialną na semestr letni w roku akademickim 2023/2024

Nabór wniosków o pomoc materialną na semestr letni w roku akademickim 2023/2024

Szanowni Studenci,
Informujemy, że do 15 marca 2024 r. trwa nabór wniosków
o pomoc materialną
na semestr letni w roku akademickim 2023/2024.

FORMA ZŁOŻENIA WNIOSKU:

WNIOSEK ELEKTRONICZNY – przygotowany i złożony na koncie studenckim w Wirtualnym Dziekanacie

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

A. Stypendium socjalne
1. WSZYSCY STUDENCI, którzy kwalifikują się do przyznania stypendium.

B. Stypendium Rektora (kat. naukowa i sportowa)
1. studenci 2-go roku studiów I stopnia, którzy zaczynali studia od semestru letniego, tj. w marcu 2023 (nabór 2022/2023-L) – za średnią ocen z przedmiotów realizowanych w 1 roku (liczona łącznie za semestr 1 i 2),
2. studenci 3-go roku studiów I stopnia, którzy zaczynali studia od semestru letniego, tj. w marcu 2022 (nabór 2021/2022-L) – za średnią ocen z przedmiotów realizowanych w 2 roku (liczona łącznie za 3 i 4 semestr studiów),
3. studenci 1-go roku studiów II stopnia, którzy rozpoczną studia od semestru letniego w roku akademickim 2023/2024 tj. od marca 2024 r. – za średnią ocen z przedmiotów z ostatnich 2 semestrów studiów pierwszego stopnia (semestry: 5 i 6 – po ukończeniu studiów licencjackich lub semestry: 6 i 7 – po ukończeniu studiów inżynierskich.
4. studenci 2-go roku studiów II stopnia, którzy rozpoczęli studia od semestru letniego w roku akademickim 2022/2023 tj. od marca 2023 r. – za średnią ocen z przedmiotów realizowanych w 1 roku studiów II stopnia (liczona łącznie za semestr 1 i 2).

C. Stypendium dla osób niepełnosprawnych
1. studenci 1-go roku studiów II stopnia, którzy rozpoczną studia od semestru letniego w roku akademickim 2023/2024 tj. od marca 2024 r.
2. studenci, który posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, którzy nie ubiegali się o to stypendium w roku akademickim 2023/2024.

WAŻNE INFORMACJE

1. Przed złożeniem wniosku należy bezwzględnie zapoznać się z Regulaminem świadczeń dla studentów Lubelskiej Akademii WSEI i załącznikami – dokumenty są dostępne na stronie https://www.wsei.lublin.pl/pomoc-materialna/

2. Świadczenia pomocy materialnej (tj. stypendia i zapomogi) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

3. Łączny okres, przez który przysługują stypendia i/lub zapomogi wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
Do tego okresu wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry począwszy od ukończenia szkoły średniej, bez względu na jakiej Uczelni i na jakim kierunku podejmował lub kontynuował studia.
Liczba semestrów będzie weryfikowana, a osoby składające nieprawdziwe informacje będą zwracały nienależnie pobrane stypendia.
Szczególne zasady dotyczą stypendium dla osób niepełnosprawnych – prosimy sprawdzić w regulaminie.

4. Przepisy odnośnie okresu studiowania i posiadanych tytułów zawodowych dotyczą studiów i tytułów zawodowych uzyskanych w Polsce i za granicą.

5. Wnioski o stypendium Rektora mogą składać osoby, które rozpoczynały studia od semestru letniego, tj. w marcu i w wyznaczonym terminie zaliczyły rok. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów wyklucza możliwość przyznania stypendium Rektora.

6. Studenci, którzy kończyli studia 1-go stopnia na innej uczelni lub przenoszący się z innych uczelni są zobowiązani dołączyć do wniosku zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen – zgodnie z Regulaminem. Nie ma możliwości obliczania średniej na podstawie dołączonego suplementu do dyplomu.

7. Na podstawie wniosków o stypendia socjalne składanych w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024 (tj. od września 2023 r. do lutego 2024 r.) stypendia były przyznane na okres do 29.02.2024 r. Osoby, które chcą nadal pobierać stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości muszą ponownie złożyć wniosek.

8. Kryterium dochodowe do stypendium socjalnego wynosi 1 294,40 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

9. Osoby, których miesięczny dochód nie przekracza 600,00 zł na osobę w rodzinie mają obowiązek dołączyć do wniosku zaświadczenie o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny.

10. Do średniej ocen branej pod uwagę przy ustalaniu stypendium Rektora nie wlicza się ocen z praktyk zawodowych i zajęć praktycznych.

11. Po złożeniu wniosku o stypendium za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu, można pobrać i wydrukować dokument „SKRÓCONA WIZUALIZACJA WNIOSKU”, który stanowi potwierdzenie skutecznego złożenia wniosku.

Udostępnij:

Skip to content