Finansowanie w ramach funduszu dostępności

Finansowanie w ramach funduszu dostępności

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje, iż realizuje we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego projekt którego celem jest udzielenie wsparcia na działania w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy w budynkach.

Projekt realizowany w ramach umowy zawartej przez konsorcjum utworzone przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie oraz Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na podstawie umowy operacyjnej podpisanej w dniu 18 października 2023r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr 2/FD/923/2023/I/BP/554 w ramach Funduszu Dostępności.

Finansowaniu w ramach funduszu pożyczkowego mogą podlegać Projekty, mające na celu dostosowanie:

 • Budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego,
 • Budynków zamieszkania zbiorowego,
 • Budynków użyteczności publicznej.Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o Wsparcie są:
  1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
  2. podmioty w ramach administracji rządowej, m.in. państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne;
  3. spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od jednostek samorządu terytorialnego;
  4. inne niewymienione powyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
  5. podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki;
  6. instytucje kultury;
  7. spółdzielnie mieszkaniowe;
  8. wspólnoty mieszkaniowe;
  9. towarzystwa budownictwa społecznego;
  10. osoby fizyczne posiadające Budynki mieszkalnictwa wielorodzinnego;
  11. społeczne inicjatywy mieszkaniowe;
  12. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli prowadzą statutową działalność ukierunkowaną na wsparcie osób o szczególnych potrzebach, w szczególności osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych.

Podmiot ubiegający się o Pożyczkę musi na dzień składania Wniosku posiadać status podmiotu uprawnionego.

Pożyczkę z Funduszu Dostępności można przeznaczyć na:

 • likwidację barier zewnętrznych w budynkach, np. na: budowę lub kompleksową modernizację dojścia do budynku,
 • kompleksową modernizację wejścia do budynku (np. montaż pochylni, platform pionowych),
 • budowę lub kompleksową modernizację dojścia do terenów bezpośrednio wokół budynku, jak np. miejsca parkingowe, przyblokowe ogródki czy altany śmietnikowe,
 • zainstalowanie głośnomówiących domofonów na odpowiedniej wysokości;
 • likwidację barier wewnątrz budynków, np. na:
 • dobudowę szybu windowego oraz zakup i montaż dźwigu osobowego,
 • wymianę lub modernizację dźwigu osobowego (niedostosowanego dla osób o szczególnych potrzebach),
 • modernizację ciągów komunikacyjnych,
 • prace związane z likwidacją różnic wysokości podłoża, dostosowanie przestrzeni wspólnych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
 • odpowiednie oznakowanie wewnątrz budynku.Zakres prac budowalnych musi być zgodny ze Standardami Dostępności (rozdział: Standardy architektoniczne).

Ważne: Pożyczka nie może dotyczyć finansowania budowy lub modernizacji nowego budynku.

Pożyczki nie zawierają żadnych opłat i prowizji, a jedynym kosztem jest koszt oprocentowania od 0,15 % w skali roku w całym okresie kredytowania (oprocentowanie może być wyższe, jeśli wykorzystany został limity pomocy publicznej w tym de minimis).

Możliwość umorzenia kapitału do 50%.

Więcej informacji o pożyczce z Funduszu Dostępności na stronie: https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-z-funduszu-dostepnosci/

W przypadku pytań dotyczących pożyczek prosimy o kontakt z:

Katarzyna Hondra, tel. 81 749 17 70

Udostępnij:

Skip to content