Seminarium doktorskie

Informacje ogólne

Celem Seminarium Doktorskiego Lubelskiej Akademii WSEI jest umożliwienie osobom pracującym zawodowo uzyskania stopnia doktora poprzez zdobycie odpowiedniej wiedzy, umiejętności indywidualnej pracy naukowej pod opieką merytoryczną promotora lub promotorów.

W ramach Seminarium Doktorskiego mogą być przygotowywane prace doktorskie w następujących dyscyplinach:

 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • ekonomia i finanse

W ramach seminarium doktorskiego istnieje możliwość przygotowania doktoratu wdrożeniowego, który pozwala połączyć pracę badawczą i zawodową. Doktorat wdrożeniowy powinien mieć praktyczny wymiar, pozwala na przygotowanie rozprawy doktorskiej, która usprawni działanie organizacji lub umożliwi opracowanie i wdrożenie oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego czy technologicznego w podmiocie zatrudniającym doktoranta.

Kształcenie doktorantów z przygotowaniem rozprawy doktorskiej trwa do 8 semestrów. Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie powinni posiadać stopień magistra lub równorzędny.

Kandydat składa następujące wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na Seminarium Doktorskie wskazując określoną dyscyplinę naukową oraz wybrany obszar tematyczny i promotora/promotorów,
 • 2 fotografie,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyboru wskazanego obszaru tematycznego,
 • CV zawierające informacje o ukończonych studiach, zainteresowaniach naukowych, doświadczeniu zawodowym, opis działalności naukowej oraz innych rodzajów aktywności (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne i doskonalące, staże zawodowe i naukowe, działalność społeczna, studencka, wolontariacka, itp.),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub równorzędnych lub potwierdzona przez uczelnię informacja o planowanym terminie ukończenia takich studiów,
 • suplement do dyplomu ukończenia studiów lub wykaz zrealizowanych przedmiotów,
 • wykaz osiągnieć naukowych (w tym kopie publikacji naukowych).

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego:

 • 01.03-31.08.2024– rejestracja elektroniczna i składanie dokumentów w formie papierowej
 • 01-12.07.2024, 01-15.09.2024 – rozmowy kwalifikacyjne
 • 20.09.2024 – ustalenie listy przyjętych osób
Standardowy okres seminarium doktorskiego wynosi cztery lata. W trakcie seminarium zdobywa doświadczenie w zakresie prowadzenia badań naukowych i ich upowszechniania jaki i planowania oraz realizacji projektów badawczych. Zakres kształcenia:
 • przygotowuje do uzyskania stopnia doktora,
 • trwa do 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej,
 • jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego.
Dyscypliny, w których prowadzone jest kształcenie:
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • ekonomia i finanse
Realizacja programu kształcenia prowadzi do osiągnięcia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji Kształcenie realizowane jest w formie:
 • zajęć obejmujących wykłady, seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe,
 • pracy naukowej we współpracy z promotorem lub promotorami,
 • uczestnictwa doktoranta w konferencjach naukowych,
 • przygotowywania przez doktoranta publikacji naukowych oraz rozprawy doktorskiej.
Harmonogram dla programu kształcenia w Szkole Doktorskiej

Harmonogram dla programu kształcenia w Szkole Doktorskiej

1 rok
2 rok
3 rok
4 rok
Przedmiot
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Razem
Przedmioty podstawowe – obowiązkowe
Metodyka badań i pisania prac naukowych
15
15
Nowoczesne techniki matematyczne, statystyczne i informatyczne
15
15
30
Projekty badawcze
10
10
20
Warsztaty / konferencje badawcze doktoranckie
10
10
10
10
40
Seminaria i wykłady monograficzne
Wykład monograficzny
10
10
10
30
Seminaria doktoranckie
15
15
15
15
15
15
15
15
240
Razem
55
50
25
35
25
25
15
25
255

Opłata z tytułu postępowania kwalifikacyjnego: 300 zł.

Oplata wpisowa (jednorazowa, płatna przed podpisaniem umowy): 500,00 zł.

Czesne za semestr wynosi: 3000 zł.

Bonifikata dla zakładów pracy

Ulga dla absolwentów Akademii WSEI

Skip to content