Przewody doktorskie i postępowania habilitacyjne

Przewody doktorskie i postępowania habilitacyjne

Przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora

Zasady przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinach:

 • ekonomia i finanse,
 • informatyka techniczna i telekomunikacji.

Organem uprawnionym do nadawania stopni naukowych jest Rada Naukowa.

Rada Naukowa podejmuje uchwały w szczególności w sprawach:

 • wyznaczenia recenzentów,
 • dokonania weryfikacji spełniania przez kandydata wymogów,
 • ustalenia formy i zakresu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

Dla wszczętego postępowania Rada Naukowa powołuje komisję doktorską, złożoną z:

 • 5 członków tej Rady posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego, w tym przewodniczącego komisji doktorskiej,
 • 3 recenzentów rozprawy doktorskiej,
 • promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego.

Stopień doktora nadaje się osobie, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2,
 • posiada w dorobku co najmniej:
 • jeden artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej lub
 • jedną monografię naukową lub
 • czynne uczestnictwo w konferencji naukowej — krajowej lub międzynarodowej;
 • przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską

Przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Zasady przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinach:

 • ekonomia i finanse,
 • informatyka techniczna i telekomunikacji.

Organem uprawnionym do nadawania stopni naukowych jest Rada Naukowa.

Stopień doktora habilitowanego nadaje się osobie, która:

 • posiada stopień doktora;
 • posiada w dorobku osiągnięcia naukowe, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, w tym co najmniej:
  • lub
  • jeden cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych lub
  • jedno zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne.
 • wykazuje się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się na wniosek składany do Akademii WSEI za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej.
Wniosek obejmuje opis kariery zawodowej, wykaz osiągnięć oraz wskazanie Akademii WSEI jako podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Komisja habilitacyjna składa się z 7 osób, w tym:

 • 4 osoby wyznaczone przez Radę Doskonałości Naukowej, w tym:
  • przewodniczącego;
  • 3 recenzentów.
 • 3 osoby wyznaczone przez Radę Naukową, w tym:
  • 2 członków komisji, w tym sekretarza;
  • recenzenta.
 1. Po sporządzeniu recenzji i ewentualnym przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego, komisja habilitacyjna podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, a także informację o dyscyplinie naukowej i dziedzinie nauki. Na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego komisja habilitacyjna podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym.
 2. Opinia komisji habilitacyjnej nie może być pozytywna, jeżeli co najmniej 2 recenzje są negatywne.
 3. Komisja habilitacyjna w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania recenzji przekazuje Radzie Naukowej uchwałę, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem i dokumentacją postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
Skip to content