KIERUNEK

Administracja

Studia II stopnia

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Forma studiowania

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne

Czas kształcenia

2 lata / 4 semestry

Uzyskany tytuł

Magister

Język studiów

Polski

Lokalizacja

Lublin

O kierunku

Studia na kierunku Administracja przygotowują przede wszystkim do pracy w administracji rządowej oraz samorządowej. Student w toku tych studiów uzyskuje cenną wiedzę administracyjną i prawniczą, którą można wykorzystać w wielu sferach życia publicznego, politycznego, gospodarczego. Studenci poznają specyfikę pracy we współczesnej administracji publicznej, uczą się organizacji i zarządzania, interpretowania przepisów prawnych, redagowania dokumentów czy aktów administracyjnych. Ukończenie studiów II stopnia na kierunku Administracja poszerzy wiedzę zdobytą podczas studiów licencjackich, ale przede wszystkim uatrakcyjni CV kandydata starającego się o różne stanowiska w obszarach związanych z administracją, gdzie bardzo często posiadanie tytułu magistra jest niezbędne do dalszej kariery zawodowej.

Dlaczego warto studiować

 • możliwość zdobycia lub podwyższenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych zarówno dla osób nieposiadających doświadczenia w pracy na stanowiskach administracyjnych, jak również osób pracujących, które chcą rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne
 • wysokie kompetencje w zakresie umiejętności interpretowania i stosowania przepisów prawnych
 • kierunek doskonale uzupełnia inne humanistyczne lub społeczne wykształcenie, co podnosi konkurencyjność na rynku pracy.
 • dyplom na kierunku Administracja jest uznawany we wszystkich państwach UE i nie wymaga nostryfikacji
 • program studiów dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy, ale również pozwala na rozwój naukowy studentów w perspektywie podjęcia kształcenia na studiach III stopnia
 • możliwość nauki w nowoczesnych laboratoriach - Laboratorium Cyberbezpieczeństwa; Wirtualnych laboratoriach informatycznych – oprogramowanie Symfonia oraz Laboratoria systemów audiowizualnych i technologii multimedialnych
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych i cenionych wykładowców akademickich, a także pracodawców i praktyków;
 • położenie dużego nacisku na rozwój kompetencji intelektualnych i naukowych
 • studenci studiów II stopnia mają możliwość skorzystania z połączenia studiów magisterskich ze studiami podyplomowymi „RODO w e-administracji i biznesie”. Programy studiów magisterskich i podyplomowych wzajemnie się uzupełniają. Absolwenci otrzymują dwa dyplomy: 1. ukończenia studiów magisterskich i 2. ukończenia studiów podyplomowych.

Warunki przyjęcia na studia II stopnia

Na studia II stopnia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia (posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny).

Kandydaci na studia muszą dostarczyć:

 • skan dyplomu (część A) ukończenia studiów I stopnia (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 września br.);
 • skan suplementu (część B dyplomu) / indeks
 • fotografia legitymacyjna (3,5 x 4,5) – w wersji elektronicznej i papierowej.

Specjalności

Absolwenci specjalności „Zarządzanie i prawo w administracji publicznej” zdobywają poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie administracji ze szczególnym uwzględnieniem:

 • zaawansowanej wykładni i stosowania przepisów prawa regulujących funkcjonowanie administracji publicznej i administracyjnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw;
 • tworzenia profesjonalnych procedur wewnętrznych, w tym regulaminów, polityk i instrukcji potrzebnych do efektywnego funkcjonowania instytucji i przedsiębiorstw;
 • narzędzi nowoczesnego zarządzania instytucjami publicznymi i firmami;
 • audytów zewnętrznych i wewnętrznych oraz formułowania celów i ryzyk, jak również samooceny funkcjonowania instytucji lub firmy, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów kontroli zarządczej w instytucjach publicznych;
 • zaawansowanych procesów zarządzania zasobami ludzkimi i prowadzenia efektywnej polityki kadrowej ukierunkowanej na zwiększanie kompetencji pracowników;

Absolwenci specjalności „Administracja bezpieczeństwa publicznego” zyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie administracji, a przede wszystkim:

 • wykazują znajomość prawa oraz jego zastosowania w dziedzinie administracji i bezpieczeństwa;
 • analizują zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali lokalnej, regionalnej, państwowej i globalnej;
 • posiadają wiedzę w zakresie konstytucyjnego systemu organów państwa oraz roli organów w organizacji państwa polskiego i krajów Unii Europejskiej;
 • posiadaną wiedzę i umiejętności mogą wykorzystać w pracy w strukturach administracji publicznej jak i związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej;

Perspektywy zawodowe

Absolwent tego kierunku posiada szerokie spektrum kompetencji do pracy na stanowiskach kierowniczych. Jest przygotowany do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności, jako:

 • dyrektor lub kierownik w podmiotach administracji publicznej i przedsiębiorstwach,
 • urzędnik w jednostkach administracji publicznej,
 • urzędnik służby cywilnej,
 • urzędnik/funkcjonariusz w instytucjach bezpieczeństwa publicznego,
 • pracownik organizacji pozarządowych,
 • prywatny przedsiębiorca.

 

Potencjalne miejsca pracy absolwentów kierunku administracja to urzędy administracji centralnej, terenowej i samorządowej; działy administracyjne sądów i prokuratury; organy podatkowe; służby mundurowe, ze szczególnym uwzględnieniem działów administracyjnych; stanowiska i działy administracyjne przedsiębiorstw. Studenci przygotowują się też do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Opłaty

Studia stacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14400 zł4180 zł2200 zł460 zł
24400 zł4180 zł2200 zł460 zł

Studia niestacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14400 zł4180 zł2200 zł460 zł
24400 zł4180 zł2200 zł460 zł

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w Akademii WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów.
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze promocje i bonifikaty!

Partnerzy

Udostępnij:

Skip to content