Terapia zajęciowa z rehabilitacją

KIERUNEK

Terapia zajęciowa z rehabilitacją

Studia I stopnia

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

Forma studiowania

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne

Czas kształcenia

3 lata / 6 semestrów

Uzyskany tytuł

Licencjat

Język studiów

Polski

Lokalizacja

Lublin

O kierunku

Kierunek Terapia zajęciowa z rehabilitacją ma wymiar interdyscyplinarny, co wynika nie tylko z holistycznego ujmowania jednostki i uwzględniania wszystkich perspektyw właściwych dla jej funkcjonowania, lecz także z podejmowania interwencji terapeutycznych, psychologiczno-pedagogicznych, wychowawczych, które mają charakter wielowymiarowy.

Dlaczego warto studiować

Warto zwrócić uwagę, iż jest to jeden z nielicznych kierunków w kraju, który akcentuje w programie znaczenie rehabilitacji procesów poznawczych oraz znaczenie adaptacji do warunków życia powstałych z powodu niepełnosprawności (rehabilitacja społeczna).

Proponowana koncepcja studiów jest autorskim programem niedostępnym dotychczas w regionie Polski Wschodniej i została mocno związana z regionem, poprzez realizację ćwiczeń klinicznych w podmiotach medycznych.

Studenci studiów I stopnia na kierunku Terapia zajęciowa z rehabilitacją będą kształceni zgodnie ze standardami ustalonymi przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE). Absolwenci uzyskają kompetencje niezbędne do prowadzenia procesu terapii zajęciowej zgodnie z założeniami terapii skoncentrowanej na osobie (ang. Client Centred Practice)

Specjalności

Absolwent wskazanej specjalności przygotowany będzie do diagnostyki funkcjonalnej z wykorzystaniem metod dostosowanych do odpowiedniego rozwoju osobniczego (dzieci i młodzieży) oraz programowania terapii zajęciowej zgodnie z aktualna wiedzą oraz postępem technicznym w zakresie ochrony zdrowia.

Absolwent będzie potrafił:

Dokonać diagnozy z wykorzystaniem metod diagnostycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży;
Prowadzić edukację zdrowotną oraz poradnictwo w szkołach specjalnych, ośrodkach warsztatów terapii środowiskowej, zajęciowej;
Zaplanować proces terapii zajęciowej adekwatnie do potrzeb, możliwości i oczekiwań oraz ograniczeń dzieci i młodzieży w różnym stopniu niepełnosprawności;
Realizować proces terapii zajęciowej adekwatnie do wieku pacjenta, uwzględniając jego ograniczenia;
Zaplanować proces integracji sensorycznej.
Absolwent będzie posiadał:

Specjalistyczną wiedzę w zakresie metod diagnozy dzieci i młodzieży;
Wiedzę w zakresie postępowania w chorobach pediatrycznych;
Wiedzę w zakresie integracji sensorycznej;
Wiedzę w zakresie konieczności ciągłego doskonalenia zawodowego;
Umiejętności z posługiwania się specjalistyczną terminologią w języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwania się specjalistyczną terminologią.

Absolwent wskazanej specjalności przygotowany będzie do diagnostyki funkcjonalnej z wykorzystaniem metod dostosowanych do odpowiedniego rozwoju osobniczego (osób dorosłych oraz pacjentów geriatrycznych) oraz programowania terapii zajęciowej zgodnie z aktualną wiedzą oraz postępem technicznym w zakresie ochrony zdrowia.
Absolwent będzie potrafił:

Dokonać diagnozy z wykorzystaniem metod diagnostycznych skierowanych dla osób dorosłych i osób starszych;
Prowadzić edukację zdrowotną oraz poradnictwo w Sanatoriach, Oddziałach rehabilitacyjnych, Stowarzyszeniach Uniwersytetu III wieku;
Zaplanować proces terapii zajęciowej adekwatnie do potrzeb, możliwości i oczekiwań oraz ograniczeń osób w różnym stopniu niepełnosprawności;
Realizować proces terapii zajęciowej adekwatnie do wieku pacjenta, uwzględniając jego ograniczenia;
Udzielić wsparcia społecznego osobom wykluczonym społecznie.
Absolwent będzie posiadał:

Specjalistyczną wiedzę w zakresie metod stosowanych w diagnozie osób dorosłych oraz starszych;
Wiedzę w zakresie postępowania w chorobach geriatrycznych;
Wiedzę dotycząca wspierania profilaktyki w procesach demencyjnych;

Wiedzę na temat przyczyn wykluczenia społecznego oraz metody zaradzania wykluczeniu.
Umiejętności z posługiwania się specjalistyczną terminologią w języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwania się specjalistyczną terminologią.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów będziesz:
» Podejmował/a działania diagnostyczne niezbędne do oceny stanu zdrowia pacjenta (dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych) oraz planował odpowiedni program terapii.
» Sprawował/a opiekę nad swoimi podopiecznymi ,często ucząc ich wykonywania na nowo różnych, podstawowych czynności. Prowadził/a tym samym pewnego rodzaju psychoterapię, która zakłada również wykorzystywanie takich metod jak np.:

  • arteterapia (muzykoterapia, bajkoterapia,biblioterapia itp.),
  • ergoterapia (rzeźbiarstwo, malarstwo i inne formy rękodzieła),
  • estetoterapia (obcowanie z naturą i sztuką),
  • socjoterapia (m.in. spacery, gimnastyka, relaksacja).» Przygotowany/a do pracy w różnych środowiskach, w których mogą funkcjonować osoby z różnorodnymi potrzebami, prowadząc:
  • rehabilitację procesów poznawczych (procesów pamięciowych, uwagi, funkcji językowych)
    w przebiegu chorób neurologicznych mózgu: Parkinsona, Alzheimera, padaczki, udarów mózgu, nowotworów mózgu, rehabilitację pacjentów w przebiegu chorób psychiatrycznych: depresji, nerwicy, schizofrenii,
  •  terapię zaburzeń zachowania w chorobach takich jak: zespół Aspergera, autyzm, zespół Down,
  • trening relaksacyjny oraz poznasz techniki masażu.

Opłaty

Studia niestacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14000 zł3800 zł2000 zł420 zł
24000 zł3800 zł2000 zł420 zł
34000 zł3800 zł2000 zł420 zł

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w Akademii WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów.
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach.
Opłata weryfikacyjna – w wysokości 500 zł dla kandydatów na studia Psychologia dla magistrów. Związana jest z weryfikacją dokumentacji oraz przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze promocje i bonifikaty!

Partnerzy

Udostępnij:

Skip to content