Zrównoważony rozwój w gospodarce

KIERUNEK

Zrównoważony rozwój w gospodarce

Studia II stopnia

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Forma studiowania

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne

Czas kształcenia

2 lata / 4 semestry

Uzyskany tytuł

Magister

Język studiów

Polski

Lokalizacja

Lublin

O kierunku

Kierunek studiów "Zrównoważony Rozwój w Gospodarce" to fascynujący program edukacyjny, który skupia się na dążeniu do równowagi między rozwojem ekonomicznym a ochroną środowiska oraz społeczną odpowiedzialnością. Studia te pozwalają studentom zdobyć kompleksową wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania, wdrażania i oceny strategii gospodarczych opartych na zrównoważonym podejściu.

Dlaczego warto studiować

 • możliwość zdobycia lub podwyższenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych zarówno dla osób nieposiadających doświadczenia w pracy na stanowiskach administracyjnych, jak również osób pracujących, które chcą rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne
 • wysokie kompetencje w zakresie umiejętności interpretowania i stosowania przepisów prawnych
 • kierunek doskonale uzupełnia inne humanistyczne lub społeczne wykształcenie, co podnosi konkurencyjność na rynku pracy.
 • dyplom na kierunku Administracja jest uznawany we wszystkich państwach UE i nie wymaga nostryfikacji
 • program studiów dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy, ale również pozwala na rozwój naukowy studentów w perspektywie podjęcia kształcenia na studiach III stopnia
 • możliwość nauki w nowoczesnych laboratoriach - Laboratorium Cyberbezpieczeństwa; Wirtualnych laboratoriach informatycznych – oprogramowanie Symfonia oraz Laboratoria systemów audiowizualnych i technologii multimedialnych
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych i cenionych wykładowców akademickich, a także pracodawców i praktyków;
 • położenie dużego nacisku na rozwój kompetencji intelektualnych i naukowych
 • studenci studiów II stopnia mają możliwość skorzystania z połączenia studiów magisterskich ze studiami podyplomowymi „RODO w e-administracji i biznesie”. Programy studiów magisterskich i podyplomowych wzajemnie się uzupełniają. Absolwenci otrzymują dwa dyplomy: 1. ukończenia studiów magisterskich i 2. ukończenia studiów podyplomowych.

Warunki przyjęcia na studia II stopnia

Na studia II stopnia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia (posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny).

Kandydaci na studia muszą dostarczyć:

 • skan dyplomu (część A) ukończenia studiów I stopnia (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 września br.);
 • skan suplementu (część B dyplomu) / indeks
 • fotografia legitymacyjna (3,5 x 4,5) – w wersji elektronicznej i papierowej.

Specjalności

Jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata jest efektywne zarządzanie energią. Jak pokazują badania naukowe, analizy rynku pracy oraz praktyka gospodarcza, to jedna z kluczowych kompetencji przyszłości, choćby z uwagi na wyczerpujące się paliwa kopalne oraz wzrost OZE (odnawialnych źródeł energii) w ogólnej produkcji energii w Polsce i w Europie. Specjalność jest zatem odpowiedzią zarówno na zmiany jakie niesie ze sobą nowelizacja Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, jak i szerokie zapotrzebowanie na specjalistów w obszarach: doradztwa energetycznego, efektywności energetycznej i audytów energetycznych. Absolwenci studiów uzyskują szeroką wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu: obowiązujących w Polsce i UE rozporządzeń i norm z zakresu efektywności energetycznej budynków, metod oceny efektywności energetycznej budynków i instalacji budynkowych, metod termomodernizacji i zasad sporządzania audytów energetycznych, wymagań dotyczących budynków zero-energetycznych, niskoenergetycznych i pasywnych, wykorzystania i oceny efektywności OZE, oceny opłacalności ekonomicznej i efektów środowiskowych inwestycji z obszaru efektywności energetycznej oraz metod zarządzania energią w budynkach.

W ramach specjalności „Efektywność energetyczna w biznesie” studenci mają możliwość wzięcia udziału w dodatkowym „Kursie świadectw energetycznych” (30 godzin). Kurs z jednej strony będzie przyczyniał się do wzrostu kwalifikacji zawodowych inżynierów, a dla magistrów będzie formą zwiększenia kompetencji zawodowych na rynku pracy. W przypadku inżynierów kurs będzie kończył się certyfikatem Akademii WSEI, a po pozytywnym zdaniu egzaminu, każdy uczestnik otrzymuje dodatkowo certyfikat wydawany przez TÜV Rheinland. Na podstawie tego certyfikatu każda osoba zostaje wpisana przez Akademię WSEI do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków. W przypadku magistrów kurs będzie kończył się certyfikatem Akademii WSEI.

Specjalność jest adresowana do zarówno pracowników administracji publicznej, jak i praktyków zarządzania i projektowania procesów funkcjonowania zrównoważonego miast. Miasto to organizm, system naczyń połączonych. Jednocześnie to żywa i rozwijająca się struktura, która ciągle się transformuje. Podstawą istnienia miast są ludzie, którzy są zmienni. Trzeba więc odpowiadać na te ciągłe wyzwania, a jednocześnie trwać przy opracowanych strategiach rozwoju i odpowiadać na inne, coraz nowsze i trudniejsze do rozwiązania problemy. Tworzenie miasta to skomplikowany proces, a jednocześnie zwiększająca się liczba ludzi mieszkających w ośrodkach miejskich sprawia, iż uświadamiamy sobie, że tylko dobre zarządzanie miastem może spowodować, że będzie się w nich dobrze żyło. 2025 roku około 440 szybko rozwijających się miast z tak zwanych “gospodarek wschodzących” może się przyczynić do prawie połowy światowego wzrostu gospodarczego. Stąd specjalność, w ramach której student ma możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem miast i ich obszarów funkcjonalnych. Szczególny nacisk położono na zaprezentowanie nowoczesnych metod zarządzania miastem, zorientowanych na podnoszenie ich atrakcyjności i konkurencyjności. Ważnym elementem kształcenia jest wyposażenie studenta w umiejętności zastosowania w praktyce innowacyjnych narzędzi wspierania procesów decyzyjnych w obszarze zarządzania miastem, z uwzględnieniem nowych koncepcji rozwoju miast (w tym smart/intelligent city, circular economy itd.).

Perspektywy zawodowe

Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu nauk społecznych niezbędne do analizowania i kształtowania współczesnych determinantów zrównoważonego rozwoju. Potrafi w szczególności:

 • określać cele zrównoważonego rozwoju w organizacji i koordynować ich realizację,
 • identyfikować obszary deficytowe w zakresie zużywania zasobów odnawialnych i nieodnawialnych,
 • zarządzać ryzykiem finansowym w zakresie zmiany klimatu, zmiennych kosztów surowców energetycznych, zmian oczekiwań społecznych w zakresie rozwoju,
 • opracowywać i koordynować prace w zakresie opracowywania raportów niefinansowych oraz sprawozdań w zakresie efektywności energetycznej budynków,
 • planować i koordynować zrównoważone inwestycje,
 • prowadzić działalność finansową i gospodarczą w sposób przejrzysty z uwzględnieniem czynników długoterminowych,
 • optymalizować koszty zarządzania infrastrukturą w oparciu o efektywne rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska.
  Absolwent przygotowywany jest również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do rozwiązywania problemów praktycznych w zakresie wdrażania w organizacji elementów zrównoważonego rozwoju.

Osoba posiadająca ww. kwalifikacje jest przygotowana do pracy w przedsiębiorstwach i jednostkach sektora finansów publicznych o różnym profilu działania, a w szczególności jako:

 • Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, w tym "zielonego" CSR,
 • Pełnomocnik zarządu ds. ESG (Środowisko, Społeczna odpowiedzialność, Ład korporacyjny),
 • Specjalista ds. zarządzania środowiskiem i certyfikacji środowiskowej,
 • Specjalista ds. analizy śladu węglowego,
 • Koordynator projektów z zakresu z zakresu zrównoważonego rozwoju,
 • Koordynator ds. opracowywania raportów, analiz i rekomendacji w zakresie wdrażania ESG (Środowisko, Społeczna odpowiedzialność, Ład korporacyjny),
 • Specjalista ds. strategii instytucji/przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju,
 • Specjalista ds. trendów rynkowych w zakresie produktów wspierających cele zrównoważonego rozwoju,
 • Koordynator ds. efektywności energetycznej budynków,
 • Specjalista ds. raportowania niefinansowego.

Opłaty

Studia stacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14600 zł4370 zł2300 zł480 zł
25000 zł4750 zł2500 zł520 zł

Studia niestacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
14400 zł4180 zł2200 zł460 zł
24600 zł4370 zł2300 zł480 zł

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w Akademii WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów.
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze promocje i bonifikaty!

Partnerzy

Udostępnij:

Skip to content