KIERUNEK

Psychologia

Studia I stopnia

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

Forma studiowania

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne

Czas kształcenia

3 lata / 6 semestrów

Uzyskany tytuł

Licencjat

Język studiów

Polski, Angielski

Lokalizacja

Lublin

O kierunku

Studia I stopnia na kierunku psychologia dają szeroką wiedzę użyteczną w wykonywaniu różnorodnych zawodów wiązanych z pracą na rzecz drugiego człowieka oraz zwiększającą efektywność w organizowaniu optymalnych warunków pracy i rozwoju.

Studia I stopnia z psychologii zapewniają możliwość studiów w naszej Uczelni na studiach II stopnia, co wiąże się z uzyskiwaniem pełnym kwalifikacji psychologicznych, koniecznych do wykonywania zawodu psychologa.

Dlaczego warto studiować

Kształcenie  realizowane jest zgodnie z aktualnym stanem wiedzy z zakresu psychologii oraz jej aplikacji w różnych wymiarach życia człowieka. Wykorzystujemy tutaj najnowocześniejsze urządzenia tworzące sieć laboratoriów i znajdujących zastosowanie zarówno w dydaktyce, jak i w badaniach naukowych; stymulujemy aktywność własną studentów oraz budujemy relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, z perspektywą przyszłego zatrudniania naszych absolwentów.

Specjalności

Absolwent zostanie wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje, dające kwalifikacje do udzielanie świadczeń szkoleniowych i doradczych w zakresie kluczowych kompetencji biznesowych oraz planowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników i menadżerów; prowadzenie teambuildingu; doskonalenie kompetencji w zakresie planowania zadań i organizacji czasu pracy i wypoczynku; przygotowywanie i prowadzenie szkoleń motywacyjnych, rozwijanie umiejętności prezentacji, prowadzenie szkoleń w zakresie wystąpień publicznych; rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych i przywódczych na różnych szczeblach kierowniczych, wspomaganie zarządzania konfliktami, wspomaganie procesów zmian w firmach; rekrutowanie i ocena kompetencji i kwalifikacji personelu, tworzenie raportów i sprawozdań z rekrutacji, pełnienie roli asesora w Assessment Center, planowanie ścieżek karier, prowadzenie doradztwa zawodowego dla dorosłych; doradztwo zawodowe w szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych i ukończeniu odpowiedniego szkolenia specjalistycznego lub studiów podyplomowych w tym zakresie); prowadzenie szkoleń w zakresie kompetencji miękkich, obsługi klienta, sprzedaży produktów i usług, asertywności; prowadzenie oceny i doskonalenia wizerunku produktu, marki i firmy; korzystanie z mediów w procesie komunikacji biznesowej, przygotowywanie informacji dla mediów.

Absolwent zostanie wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające: diagnozowanie problemów niedostosowania społecznego; organizację i realizację specjalistycznych działań psychopedagogicznych w zakresie resocjalizacji, które mogą się okazać przydatne w różnych obszarach aktywności zawodowej podejmowanej w placówkach wychowawczych, socjalizacyjnych, profilaktycznych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych; prowadzenie działań środowiskowych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i niedostosowaniem; współpracę w specjalistycznych zespołach interdyscyplinarnych; konstruowanie, monitorowanie i ewaluowanie programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych.

Absolwent zostanie wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje budujące kwalifikacje w zakresie: projektowania i tworzenia różnorodnych narzędzi wpływu na konsumenta; planowania efektywnych kampanii reklamowych i marketingowych; realizacji i zarządzania różnorodnymi strategiami marketingowymi; badania efektywności kampanii reklamowych i marketingowych; kreowania wizerunku instytucji (gospodarczych, społecznych, politycznych) oraz osób publicznych; czy też kreatywnego rozwiązywania problemów dotyczących strategii marketingowych.

Absolwent szostanie wyposażony w wiedzę (m. in. o istocie zdrowia i choroby, mechanizmach psychologicznych leżących u podstaw zachowań prozdrowotnych, czynnikach chroniących i czynnikach ryzyka w kontekście różnych zaburzeń zdrowia oraz strategiach i metodach stymulowania postaw i zachowań prozdrowotnych), umiejętności (m. in. identyfikowania i diagnozowania czynników ryzyka i czynników chroniących; wspierania człowieka zmagającego się z doświadczeniem zagrożenia i choroby; stymulowania osobistej odpowiedzialności za jakość życia; a także budowania systemowych rozwiązań profilaktyki zdrowotnej) oraz kompetencje (m. in. odpowiedzialnego wspomagania działań w propagowaniu zachowań prozdrowotnych oraz współdziałania z różnymi specjalistami w tworzeniu polityki społecznej sprzyjającej zdrowiu społecznemu).

Perspektywy zawodowe

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA są różne dla poszczególnych specjalności:

  • psychologia w biznesie - absolwent tej specjalności to potencjalny: trener lub konsultant-specjalista w instytucjach szkoleniowych, menadżer personalny wspierający rozwój personelu i zarządzający zasobami ludzkimi w działach personalnych (human resources) dużych firm i korporacji; doradca i specjalista w instytucjach otoczenia biznesu, rynku pracy, urzędach pracy, w administracji państwowej i samorządowej; trener motywacyjny, konsultant wizerunku osobistego i autoprezentacji, asystent do spraw komunikacji publicznej; trener przedsiębiorczości, trener przywództwa; samodzielny przedsiębiorca, prowadzący własną firmę lub działalność gospodarczą. Konsultant w zakresie zarządzania konfliktem i procesami zmiany; doradca karier, specjalista doradztwa zawodowego w firmach doradczych, specjalista w firmach i ośrodkach zajmujących się rekrutacją personelu i poszukiwaniem specjalistów kluczowych, („head hunting”); doradca zawodowy (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień także w szkołach)
  • psychologia w resocjalizacji - studia w zakresie tej specjalności przygotowują do pracy w charakterze wychowawców w placówkach wychowawczych, socjalizacyjnych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych; umożliwiają wykonywanie czynności zawodowych kuratora zawodowego, społecznego, rodzinnego oraz kuratora nieletnich (po uzupełnieniu kursem kwalifikacyjnym) oraz usprawniają działalność realizowaną w ramach instytucji pozarządowych a skierowaną na profilaktykę niedostosowania społecznego;
  • psychologia w reklamie i marketingu - absolwent specjalności jest więc przygotowany do pracy w: agencjach reklamowych; mediach; firmach handlowych i marketingowych; firmach doradczo-konsultingowych;
  • psychologia w promocji zdrowia – specjalność daje przygotowanie do pracy np. w charakterze pełnomocnika do spraw profilaktyki lub w dziale zajmującym się profilaktyką w urzędach gminy; w sektorze organizacji pozarządowych zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia; w prowadzeniu programów edukacyjnych i profilaktycznych w placówkach oświatowych (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych); czy prowadzenia działalności gospodarczej związanej z promocją zdrowia, edukacją zdrowotną i profilaktyką uzależnień.

Opłaty

Studia stacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
15600 zł5320 zł2800 zł580 zł
26000 zł5700 zł3000 zł620 zł
36000 zł5700 zł3000 zł620 zł

Studia niestacjonarne

RokOpłata za rokJednorazowo z 5% bonifikatąOpłaty za semestrRata za msc
15600 zł5320 zł2800 zł580zł
26000 zł5700 zł3000 zł620 zł
36000 zł5700 zł3000 zł620 zł

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w Akademii WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów.
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach.
Opłata weryfikacyjna – w wysokości 500 zł dla kandydatów na studia Psychologia dla magistrów. Związana jest z weryfikacją dokumentacji oraz przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego.

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze promocje i bonifikaty!

Certyfikaty

Udostępnij:

Skip to content