VET-UP for the excellence in vocational education in Europe

Erasmus + akcja KA3: Networks and Partnerships of Vocational Education and Training (VET) providers

VET-UP for the excellence in vocational education in Europe

Okres realizacji

01.09.2019 - 30.08.2021

Cel projektu

 • Zbudowanie międzynarodowej sieci współpracy instytucji zaangażowanych w kształcenie zawodowe.
 • Cele projektu koncentrują się na idei zacieśnienia współpracy dostawców usług kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ułatwienia wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy krajami partnerskimi.
 • Poprawa jakości i wydajności kształcenia i szkolenia zawodowego, zwiększenie jego wpływu i znaczenia oraz budowanie współpracy transgranicznej są istotnymi elementami współpracy zaplanowanej w projekcie.
 • Założenia projektu wpisują się również w ideę zapewniania osobom uczącym się i pracodawcom narzędzi, doradztwa oraz inicjatyw skoncentrowanych na tworzeniu europejskich ram kształcenia zawodowego oraz  sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego.

Planowane działania

Każde z poniższych działań przyczyni się do zacieśnienia współpracy w ramach sieci partnerskiej, właściwego wykorzystania i upowszechnienia programów finansowanych z UE, dotarcia do szerokiej grupy organizacji, które nie są jeszcze zaangażowane we współpracę europejską w sektorze edukacji zawodowej.

 1. Wspieranie innowacyjnego uczenia się kluczowych kompetencji.
  Działania badawcze mające na celu określenie kluczowych kompetencji niezbędnych w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. W tym celu eksperci projektu porównają kluczowe kompetencje zdefiniowane przez CEDEFOP: „Kluczowe kompetencje w IVET” oraz zapotrzebowanie na odpowiednie kompetencje zamawiane przez przedsiębiorców. Wyniki powyższego badania pozwolą na opracowanie programu szkolenia dla trenerów oraz materiałów szkoleniowych, które zostaną przetestowane w trakcie realizacji projektu.
 2. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego
  Na podstawie analizy przeprowadzonej w 1szym etapie projektu partnerzy zorganizują 2 międzynarodowe szkolenia testujące opracowany program szkolenia. Rezultatem tego działania będzie opracowane narzędzie – szkolenie, które pozwoli wszystkim organizacjom zaangażowanym w realizację projektu zwiększyć skuteczność swoich działań doradczo-szkoleniowych.
 3. Rozwój strategii internacjonalizacji sieci partnerskiej:
  Partnerzy zaangażowani w lokalne sieci współpracy w obszarze edukacji zawodowej (Hiszpania, Francja i Bułgaria) zorganizują wizyty partnerskie dla wszystkich partnerów projektu. Wizyty będą miały na celu obserwację funkcjonowania partnerstw lokalnych, dzielenie się doświadczeniami, wymianę dobrych praktyk oraz planowanie wspólnych działań promujących osiągnięcia projektu.
 4. Wsparcie obchodów European Skills Week przez instytucje parasolowe we Francji, Bułgarii i Francji.
  Partnerzy przyczynią się do tego działania poprzez organizację wydarzeń i działań na poziomie krajowym i regionalnym, mających na celu zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekt umożliwi raz w roku podnoszenie świadomości na temat wartości dodanej kształcenia i szkolenia zawodowego dla rodziców, nauczycieli, potencjalnych uczniów, potencjalnych i potencjalnych pracodawców w trzech krajach europejskich: Bułgarii, Hiszpanii i Francji.

Grupy docelowe

Grupą docelową projektu stanowić będą wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu oraz zainteresowane jego osiągnięciami: kadra zarządzająca organizacjami partnerskimi, personel administracyjny, kadra związana z doradztwem zawodowym, świadcząca usługi dla uczniów/studentów szkolnictwa zawodowego, organizacje zaangażowane w sector szkolenia i kształcenia zawodowego, sieci partnerskie oraz krajowe i międzynarodowe sieci partnerskie.

Partnerzy projektu

 • Ayuntamiento de Alzira – Hiszpania – Lider Projektu
 • Gip Formation Continue et Insertion Professionnelle de l’Acade – Francja
 • Association of Instituions for Vocational Training in Bulgaria – Bułgaira
 • 3S Research Laboratory – Forschungsverein – Austria
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Polska
Skip to content