dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka, prof. Akademii WSEI

dr hab., prof. Akademii WSEI

Wioletta

Tuszyńska-Bogucka

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0001-7101-5267

dr hab., prof. Akademii WSEI

Wioletta

Tuszyńska-Bogucka

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0001-7101-5267

Profil zawodowy

Współpraca z instytucjami edukacyjnymi i wychowawczymi oraz sądami. Współpraca z Fundacją na Rzecz Wspierania Szkół Polonijnych oraz Centralą Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.

Profil naukowy

Dorobek naukowy w dyscyplinie psychologii, publikowany w indeksowanych czasopismach z zakresu psychologii i medycyny. W ostatnich latach objął on głównie zagadnienia psychologii klinicznej i psychopatologii (w tym seria prac, związanych z pomiarem nasilenia reakcji psychopatologicznych na stres pandemii COVID-19 – np. Tuszyńska-Bogucka, W., i in. (2020). The effects of interior design on wellness – Eye tracking analysis in determining emotional experience of architectural space. A survey on a group of volunteers from the Lublin Region, Eastern Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 27(1), 113–122.; Szałachowski, R., Tuszyńska-Bogucka, W. (2021). "Yes, in Crisis We Pray". The Role of Prayer in Coping with Pandemic Fears. Religions, 12, 824; Szałachowski, R., Tuszyńska-Bogucka, W. (2021). “Dies Irae?” The Role of Religiosity in Dealing with Psychological Problems Caused by The COVID-19 Pandemic—Studies on a Polish Sample. Religions, 12, 267) i innych problemów klinicznych oraz psychologii rodziny (np. Tuszyńska-Bogucka, W. (2020). "Rodzina covidowa"? Zagrożenia i zadania rodzinne w czasie epidemii COVID-19. W: A.Bogucka-Kocka, J.Kocki (red.) Medycyna spersonalizowana. Lublin, wyd. Polihymnia, 31-41Autorka z. Zajmuje się oprócz tego praktycznymi aspektami pomiaru realizacji procesu uczenia się oraz wykorzystania nowoczesnych metod laboratoryjnych w badaniach psychologicznych (np. Kołodziej, P., i in. (2021). Eye tracking - innovative tool in medical parasitology. Journal of Clinical Medicine, 10, 2989).

Doświadczenie dydaktyczne

Ponad 30 lat doświadczenia dydaktycznego na wszystkich poziomach kształcenia. Oprócz zajęć uniwersyteckich liczne szkolenia (dla kadry kierowniczej placówek edukacyjnych i opiekuńczych, nauczycieli, terapeutów a także rodziców w kraju i za granicą).
Specjalizuje się w realizacji zajęć z zakresu psychologii klinicznej i psychopatologii, psychologii rodziny oraz zaawansowanych metod diagnozy systemowej rodziny i orzecznictwem w tym zakresie.

Skip to content