dr hab.

Patrycja

Kleczkowska

Wydział

ORCID

dr hab.

Patrycja

Kleczkowska

Wydział

ORCID

Profil zawodowy

Pracownik badawczo-dydaktyczny Lubelskiej Akademii WSEI w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu; dyscyplina nauki o zdrowiu. Dyrektor Instytut Psychologii i Nauk o Człowieku.

Obecnie również od 2022 r. nauczyciel akademicki Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z przedmiotów Biochemia i Farmakologia z toksykologią dla studentów kierunku lekarskiego.

W latach 2020-2023 zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie. Podczas gdy w latach 2015-2022 pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zaś w okresie 2005-2015 specjalista badawczy w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie.

Profil naukowy

Działalność naukowa ściśle oscyluje wokół tematyki: i) związków hybrydowych i badania ich aktywności biologicznej w warunkach in vitro oraz w różnych doświadczalnych modelach zwierzęcych w aspekcie ich możliwego wykorzystania jako potencjalnego kandydata na lek w terapii różnych jednostek chorobowych, oraz ii) repozycjonowania znanych substancji.

Autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym (IF > 190). Wieloletni członek w międzynarodowych i krajowych organizacjach/towarzystwach, jak również komitetach redakcyjnych czasopism, w tym Członek Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Członek Amerykańskiego Towarzystwa Farmakologii i Leków Doświadczalnych (The American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics (ASPET) oraz Członek Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich. Recenzent ponad 180 publikacji naukowych publikowanych w czasopismach międzynarodowych, posiadających współczynnik oddziaływania IF, znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR).

Wielokrotnie pełniona funkcja jako ekspert naukowy oceniający wnioski o finasowanie badań (NCBiR, MNiSW), członek komitetu ewaluacyjnego do oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Medycyny Translacyjnej „Bench to Bedside – B 2 B 4 PhD”, jak również sędzia/juror w konkursie online „ClinicalSkills Event” organizowanym przez Międzynarodową Federację Studentów Farmacji (IPSF).

Laureat 17 nagród krajowych i międzynarodowych, w tym uzyskałam nagrodę Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską oraz dwie nagrody w formie złotego medalu za wynalazki.

Doświadczenie dydaktyczne

Niemal 10-letnie doświadczenie dydaktyczne w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym powadzenie wykładów na uczelniach i w instytucjach naukowych na zaproszenie.

W latach 2020-2022 przeprowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady) z zakresu toksykologii z elementami kryminalistyki w związku z zaangażowaniem w projekt „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

Promotor, promotor pomocniczy i recenzent licznych prac badawczych na wszystkich poziomach kształcenia (prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie) na kierunkach pielęgniarstwa, kosmetycznym oraz farmaceutycznym.

Skip to content